CAPRICORN PUBLICATIONS

Menu

Prodejce

Petr Brojo – Capricorn Publications, Ženíškova 2124/8, 149 00 Praha 4, Česká republika (dále jen prodejce).

Capub e-Shop. Data veřejně přístupná v internetové prodejně prodejce na adrese www.capub.eu.

Zákazník

     Každý uživatel internetu, který si objedná u prodejce jakékoliv zboží uvedené v Capub e-Shopu.

Ceny

     Seznam zboží udává ceny po aktualizaci, jejíž datum je uvedeno v části „Co je nového“. V případě zvýšení ceny si prodejce vyhrazuje právo účtovat cenu platné v době vyřízení objednávky. Ceny jsou smluvní.

Objednávka

     Všechny objednávky podané prostřednictvím Capub e-Shopu jsou závazné a podáním objednávky zákazník potvrzuje seznámení se s obchodními podmínkami Capub e-Shopu a vyjadřuje svůj souhlas s nimi i s archivací svých osobních dat a nákupů v Capub e-Shopu.

     Prodejce prohlašuje, že osobní data zákazníka mají charakter důvěrných informací a budou použity pouze pro potřebu prodejce, nebudou zveřejněna ani poskytnuta třetím stranám či jiným způsobem zneužita. Tyto informace jsou archivovány z obchodních a marketingových důvodů prodávajícího a bude s nimi zacházeno podle Zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

     Zákazník dává souhlas k archivaci osobních údajů, které jsou zákazníkem poskytnuty v rámci registrace a objednávek prodejci.

     Zákazník má právo prodejce písemnou formou požádat o odstranění svých osobních údajů z naší evidence. Takto podaná žádost je pro prodejce závazná.

     Objednané zboží se odesílá na adresu uvedenou v objednávce a zákazník je povinen uvést úplnou a správnou poštovní adresu pro doručení své objednávky. V případě nedoručitelnosti zásilky pro uvedení neúplné nebo nesprávné adresy bude náhrada nákladů spojených s odesláním objednávky proplacena zákazníkem.

     Závaznou objednávku může zákazník i bez udání důvodu zrušit do 24 hodin od odeslání objednávky zákazníkem pouze prostřednictvím e-mailu Capub@seznam.cz nebo info@capub.eu. V tomto případě nebude prodejce uplatňovat vůči zákazníkovi žádné požadavky. V ostatních případech bude prodejce po zákazníkovi požadovat úhradu již vzniklých nákladů

     Pokud se objednané zboží již nevyrábí, je z jiného důvodu nedostupně nebo se podstatně zvýšila jeho cena, vyhrazuje si prodejce právo objednávku zrušit a je v tomto případě o tom povinen zákazníka informovat

Zákazník je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit jeho cenu.

     Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout objednávku od zákazníka, který již alespoň jednou neodebral objednané zboží nebo je bezdůvodně opakovaně vrátil.

Vyřízení objednávky.

     Objednávky jsou odesílány prostřednictvím České pošty. Objednávku, která obsahuje pouze zboží, které je na skladě, je možné odeslat do 48 hodin od přijetí objednávky. Pokud objednávka obsahuje položky, které nejsou na skladě, je zpravidla možné objednávku vyřídit do dvou týdnů.

     Když nebude možné zboží odeslat ani po uplynutí této doby, prodejce bude zákazníka o této skutečnosti informovat a další postup pak závisí na jejich vzájemné dohodě.

Platební podmínky

     Zboží zůstává majetkem prodejce až do úplného zaplacení zákazníkem. Platit lze bankovním převodem na účet prodejce, prostřednictvím služeb GoPay, PayPal nebo Bankovním převodem. Všechny zásilky obsahují daňový doklad.

Závěrečná ustanovení

     Obchodní podmínky jsou platné v plném znění v den odeslání objednávky zákazníkům. Ostatní práva a povinnosti, které nejsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách, se řídí obchodním zákoníkem, případně dalšími obecně závaznými právními normami.

     Tyto obchodní podmínky platí pouze pro zásilky odesílané na území České republiky a Slovenské republiky.

Reklamace

     Reklamace bude vyřízena v souladu s právním řádem patným v České republice a reklamačním řádem prodejce.

     Prodejce neodpovídá za poškození zboží při přepravě, v tomto případě právo na uplatnění reklamace zaniká a je nutné toto poškození řešit při převzetí zásilky od přepravce.

     Při reklamaci je vždy nutné podrobně popsat závadu a uvést číslo daňového dokladu přiloženého k zásilce.

     Zboží k reklamaci lze zaslat pouze po telefonické nebo písemné dohodě s prodejcem a to vždy v původním obalu.

     Pokud zákazník zjistí, že dodávka je nekompletní nebo že zboží je vadné nebo zaměněné za jiné, je povinen prodejce o této skutečnosti okamžitě informovat prodejce prostřednictvím e-mailu Capub@seznam.cz nebo info@capub.eu. V jiném případě si prodejce vyhrazuje právo odmítnout vyřízení takové reklamace.

     Prodejce rozhodne o reklamaci nejdéle do sedmi dnů od doručení a informuje kupujícího o svém rozhodnutí a způsobu vyřízení uznané reklamace, v případě že některý z modelů je nekompletní nebo některá z jeho součástí je vadná, poskytne prodejce jako náhradu pouze chybějící a poškozené díly.

     Prodejce uznanou reklamaci vyřídí nejdéle do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud nebude možné reklamaci ani po tomto termínu vyřídit, zavazuje se prodejce poskytnout kupujícímu jinou náhradu na základě vzájemné dohody.

Vrácení zboží

     V souladu s právním řádem České republiky může zákazník zakoupené zboží bez udání důvodu vrátit nepoužité, nepoškozené, bez známek opotřebení a v originálním balení do čtrnácti dnů od doručení objednávky zákazníkovi. Pro dodržení zákonné lhůty je určující datum odeslání.

     Zákazník nemá nárok na vrácení expedičních poplatků, které byly uhrazeny třetím stranám. Po obdržení vráceného zboží prodejcem bude zákazníkovi příslušná částka vrácena způsobem dohodnutým s prodejcem, přičemž jakékoliv náklady spojené se způsobem takovéhoto vyrovnání jsou k tíži zákazníka.